สามารถปรับใช้โปรแกรมให้เข้ากับเงื่อนไขของกิจการได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

1 One

สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการคำนวณที่ซับซ้อนได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

2 two

สามารถปรับแต่งรายงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3 three

สามารถปรับวิธีการทำงานให้ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้

4 four